Log in to your account

การเข้าสู่ระบบของสมาชิก

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม วันกำหนดส่ง จองหนังสือ การยืมต่อด้วยตนเอง โดยพิมพ์รหัสนักศึกษา หรือรหัสประจำตัวห้องสมุด ที่ช่องรหัสสมาชิก โดยมีเลข 2 นำหน้า และรหัสผ่านเป็นรหัสนักศึกษา

ตัวอย่าง
นักศึกษา รหัสสมาชิก 2534233XXX
รหัสผ่าน 534233XXX
อาจารย์ รหัสสมาชิก 21000XXXXX
รหัสผ่าน 1000XXXXX
***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ติดต่อเรา***

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
    Tel 0-3410-9300 ต่อ 3436 | E-mail : library.npru.ac.th